ÁSZF

Kérjük, tájékozódjon itt, és alaposan olvassa el a feltételeket.

Ha valamely kikötésünkkel nem ért egyet vagy észrevétele van, azt jelezze, eltérő esetben úgy tekintjük, hogy a feltételekkel egyetért, az itt leírtakat elfogadja.

 

e-MAIL CíMÜNK: https://salamonlaura.hu.

Felhasználási Feltételek és a Szolgáltatásokra és Termékekre vonatkozó általános szerződési feltételek

/- Lolaverzum.hu-/

Salamon Laura e.v., mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) és az Ügyfél, mint az Salamon Laura e.v (lolvarzum) szolgáltatását igénybe vevő személy között, szolgáltatások, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások (Szolgáltatás, Termék megrendelés, Weblap vagy lolaverzum.hu) igénybevételének feltételeit tartalmazza.

Salamon Laura e.v.

Székhelye: Zugló, Budapest

Internetes címe: www.lolaverzum.hu

Elektronikus elérhetősége: lolaverzum@gmail.com

Adószáma: 68321983-1-42

Nyilvántartási szám: 51578808

Bankszámlavezető bank neve: Magnet Bank

Bankszámlaszám: 16200010-10099049-00000000

Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) vonatkoznak a www.lolaverzum.hu  oldalt üzemeltető Salamon Laura e.v. (Jogtulajdonos és Szolgáltató) által tett ajánlatokra, az általuk teljesített szolgáltatásokra, tréningekre, workshopokra, táborokra, nyílt és zárt klubestekre valamint minden, a szolgáltató által kötött szerződésre.

Jelen Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által tartott egyéni konzultációk és tréningek, csoportos tréningek, tematikus képzések, workshopok, táborok, klubestek és a részvételének feltételeit valamint a jelentkezés feltételeit tartalmazzák.

III.1 A biztosított szolgáltatás:

1.1 Egyéni és csoportos konzultációkat, tematikus képzések, tréningek, klubestek szolgáltatását és egyéb fejlesztési tanácsadásokat nyújtja megrendelőinek továbbiakban, mint Szolgáltatás.

  • Egyéni szolgáltatások formája és tematikája lehet: fejlesztés, coach képzés, karriertanácsadás, oldás, vezetet meditáció, személyes gyász, krízis feldolgozás, változás menedzment, stb.
  • Csoportos szolgáltatások formája és tematikája lehet:  tematikus tréningek tartása, workshopok, táborok, elvonulások, nyílt és zárt klubestek

 

III.2 Regisztráció

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásra (egyéni és csoportos) való jelentkezéshez előzetes online regisztráció vagy telefonos megrendelés szükséges. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a regisztráció során fontos az adatok pontos megadása. A regisztráció során megadott adatokra vonatkozó adatvédelmi és adatkezelési elveinket a jogszabályoknak megfelelően alakítottuk ki, melyről az Ügyfél a weboldalon szintén megtalálható Jogi és adatvédelmi nyilatkozatból tájékozódhat.

A Szolgáltatást csak azok a regisztrált személyek vehetik igénybe, akik a részvételi díj vagy előleg teljes összegét előzetesen, vagy a helyszínen befizették.

A csoportos sorozatos tréning egyes tréningnapjairól történő távolmaradás esetén annak pótlására csak kivételes esetben és ellen díjazás ellenében van lehetőség.

 

IV.1 Szolgáltatási jogviszony

1.1 A Szolgáltató és Ügyfél között a jogviszony a megrendelést követően Szolgáltató általi, emailbeli írásos visszaigazolásával jön létre, amely tartalmazza a Szolgáltatással kapcsolatos információkat, fizetési adatokat. Ez a levél a jelentkezés után kerül kiküldésre a felhasználó által megadott emailcímre.

1.2 A Felek között a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogviszony megszűnhet:

  • bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén, illetve magánszemély Ügyfél esetében annak halálával;
  • automatikus megszűnési ok esetén (pl. nem fizetéssel)
  • felek közös megegyezésével;
  • felmondással – kizárólag a 14 napos elállási jog gyakorlásával

1.3 A jelentkezés utáni 14. napig (elállási jog) bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásos nyilatkozatával a létrejött jogviszonyt felmondani, 

  • 5-13 NAP:Az 5-13 napon belül, írásban lemondott programok tekintetében a részvételi díj 30%-a kerül a Megrendelő részére visszautalásra.
  • 0-4 NAPON BELÜL, vagy LEMONDÁS NÉLKÜLI MULASZTÁS: A 0-4 napon belül, írásban lemondott programok tekintetében vagy lemondás nélkül a már befizetett részvételi díj visszatérítésére nincs lehetőség.

1.4 Amennyiben az Ügyfél a tréningdíjat a jelentkezéskor kapott visszaigazolásban leírt határidőre nem fizeti meg, úgy ezen szerződés automatikusan megszűnik, és az Ügyfél nem jogosult részt venni a tréningen vagy konzultáción.

1.5 A Felek közös megegyezéssel ezen jogviszonyt bármikor megszüntethetik.

 

IV.2 A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

2.1 A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett szolgáltatást az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja a jelentkezőknek.

2.2 A Szolgáltató köteles az általa nyújtott információkat a jogszabályi környezet és etikai normák betartásával és betartatásával átadni.

2.3 A Szolgáltató jogosult a meghirdetett tréningek, workshopok témájának, időpontjának, valamint az oktatók személyének az egyoldalú módosítására – ide értve az egyes meghirdetett tréningek, workshopok törlésének lehetőségét is. A tréningek esetleges törléséről, illetőleg időpont módosulásáról Szolgáltató köteles Ügyfelet legalább a módosítással érintett esemény időpontjától számított három munkanappal megelőzően értesíteni.

2.4 A Szolgáltató jogosult ezen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, mindazon esetekben, amikor a gazdasági vagy szolgáltatási feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli. A szerződés módosításáról mindazokat köteles értesíteni, akiket aktuálisan érint.  Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.

2.5 A Szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít a tréningek listaáraiból. Ezen akciók feltételeiről és a kedvezményezettek köréről az akció időtartama alatt köteles a honlapján (www.lolaverzum.com) tájékoztatást nyújtani.

2.6 A Szolgáltató arra is jogosult, hogy bizonyos kedvezményeket csak az általa meghatározott ügyfeleknek, vagy ügyfélcsoportoknak biztosítson, és ezen kedvezményekről nem köteles a honlapján felvilágosítást nyújtani.

2.7 A Szolgáltató fenntartja magának a jogokat, hogy a mindenkori szolgáltatási díjakat, árakat maga határozza meg. Kérjük, az aktuális árakról és díjakról mindig tájékozódjon a honlapon. Minden szolgáltatásra, az annak megrendelése napján feltüntetett díjszabás az irányadó.

 

IV.3 Az Ügyfél jogai és kötelezettségei

3.1 Az Ügyfél vagy az általa megnevezett résztvevő a befizetett szolgáltatáson, tréningen jogosult részt venni, és jogosult a leírt szolgáltatások igénybevételére.

3.2 Az Ügyfél jogosult a tréningen megszerzett információk, tapasztalatok és tudásanyag saját célú felhasználására.

3.3 A Szolgáltatónak lehetősége van a  tréning résztvevője részére, a tanfolyam befejezése után névre szóló tanúsítványt kiállítani. Ezen igazolás azonban nem minősül akreditált képzési igazolásnak!

3.4 Az Ügyfél köteles az általa a jelentkezéskor megadott adatok és információk helyességéről meggyőződni, az ebben történt változást a tréning megkezdéséig jelenteni, mert a hibás adatokból eredő károkért nem tudunk felelősséget vállalni.

V.1 A szolgáltatás megrendelése napján feltüntetett hely és idő az irányadó.

V.2 A konzultáció, tréning, workshop, tábor helyéről az Ügyfél jelentkezéskor, de legkésőbb 10 nappal a  megkezdés előtt pontos tájékoztatást kap.

V.3 A Szolgáltató fenntartja a jogot a tréningek időpontjának áthelyezésére, ebben az esetben a már befizetett díj visszakérhető vagy másik tréning időpontban használható fel!

VI.1 A szerződés alapján Szolgáltató biztosítja a képzés folyamatos lebonyolítását, valamint a képzéshez szükséges ismereteket és gyakorlati anyagokat tartalmazó képzési anyagok eljuttatását az Ügyfél részére.

VI.2 A tanmenetnek megfelelően, előre egyeztetett időpontokban történik a tananyagok megküldése vagy átadása.

VII.1 A tréningen csak azok a regisztrált személyek vehetnek részt, akik a részvételi díj vagy előleg teljes összegét előzetesen, vagy a helyszínen befizették. A csoportos sorozatos tréning egyes tréningnapjairól történő távolmaradás esetén annak pótlására csak kivételes esetben és ellen díjazás ellenében van lehetőség.

VII.2 A részvételi díjat a regisztrációt követően szükséges a regisztrációs válasz e-mail szerint átutalással megfizetni vagy a tréning napján a tréninget közvetlenül megelőzően (több napos tréning esetén, az első napon) készpénzben fizetik meg.

VII.3 A részvételi díjról kiállított számlát a résztvevők a tréning napján (több napos tréning esetén, az első napon) vehetik át.

VII.4 Az egyéni konzultáció díja a teljesítést követően készpénzben kerül egyenlítésre.

VII.5 Mesterelme workshopok csak tagoknak elérhetőek, csak aktív tagság ellenében biztosítottak az engedmények

VIII.1 Csoport foglalkozások lemondása

1.1 A jelentkezés utáni 14. napig (elállási jog) bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásos nyilatkozatával a létrejött jogviszonyt felmondani, 

  • 5-13 NAP:Az 5-13 napon belül, írásban lemondott programok tekintetében a részvételi díj 30%-a kerül a Megrendelő részére visszautalásra.
  • 0-4 NAPON BELÜL, vagy LEMONDÁS NÉLKÜLI MULASZTÁS: A 0-4 napon belül, írásban lemondott programok tekintetében vagy lemondás nélkül a már befizetett részvételi díj visszatérítésére nincs lehetőség.

1.3 Szolgáltatást lemondani kizárólag írásban a lolaverzum@gmail.com címre küldött levélben lehetséges. Ezt a lemondó levelet 48 órán belül visszaigazoljuk szintén írásban. A két levél együttesen igazolja, hogy a tréning lemondásra került.

1.4 Amennyiben az Ügyfél a már megkezdett tréningen egy adott napon nem jelenik meg részére a részvételi díj már nem visszafizethető és nem is csökkenthető.

1.5 Mesterelme tagság fél éves ciklusokban történnek. Fél év után hosszabítható, következő fél évre.

VIII.2 Egyéni foglalkozások lemondása

1.1 egy nappal történő lemondás esetén a következő alkalommal a tanácsadás aznapi díján felül +30% felárat számolunk fel.

1.2 Aznap történő lemondás esetén a következő alkalommal a tanácsadás aznapi díján felül + 50% felárat számolunk fel.

VIII.3 Szerzői jogok

VIII.1 Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a tananyagként kapott információkat az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel.

VIII.2 A tananyagok a szolgáltató Salamon Laura szerzői jogait képezik, azok felhasználásához minden esetben a szerzők előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

VIII.3 A tanfolyam és a hozzá tartozó weboldal, Facebook oldal és csoport teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll.

VIII.4 Ügyfél mint Megrendelő tudomásul veszi, és nem ellenzi a honlapon történő böngészéssel megszerzett információkat csak magáncélra használja. Megrendelő, mint honlaplátogató elismeri, és nem vitatja, hogy a honlap tartalma a honlap üzemeltetőjének szerzői és szellemi tulajdonát képezi.

VIII.5 A honlap üzemeltetője Salamon Laura, mint Jogtulajdonos nem járul hozzá a tartalmak üzleti célú, egészben vagy részben történő felhasználásához, hasznosításához, átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához, ennek megvalósítása díjköteles.

VIII.6 Fenntartjuk a jogot, hogy a honlapon bármikor módosítást, átdolgozást eszközöljünk, a honlap elérhetőségét korlátozhatjuk, vagy megszüntethetjük.

IX.1 Adatkezelés nagy vonalakban, a teljes nyiladkozatot a GDPR adatvédelmi nyilatkozatok fülön találja:

1.1  A honlap látogatója, mint Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Megrendelő által megadott és a felek közötti eljárás (regisztráció, időpontfoglalás, szolgáltatás igénybevétele stb.) során rögzített adatokat nyilvántartsa.

1.2 Tájékoztatjuk a T. Honlap látogatót, hogy Ügyfeleinkről az adatok kezelése és gyűjtése nem engedélyköteles, de a honlapunkon érdeklődők adataikat megadhatják részünkre önkéntes adatszolgáltatás útján. Az ilyen adatokat a Nemzeti Adatvédelmi Hatóság engedélye alapján csak célhoz kötötten és csak meghatározott ideig (leiratkozásig) kezeljük.

1.3  Tájékoztatjuk a honlap olvasóját, hogy a honlapon történő feliratkozáskor önkéntesen adja meg az adatait kizárólag abból a célból, hogy a honlap látogatója, mint érdeklődő, saját kérésére információt kapjon a Szolgáltatótól, mint Jogtulajdonostól. Az információnyújtás válasz e-mailben történik. A leiratkozás lehetőségét biztosítjuk. Az adatkezelésünk célja: az előbb említett információ megosztás, időpont egyeztetés, határozott időtartama pedig: leiratkozásig.

1.4  A feliratkozáskor kapott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek nem adjuk át, kivéve a felhasználó érdekében felmerülő szükséges eseteket, így pl.: postai úton történő szállításkor, lakcím átadása a kiszállító cégnek.

1.5 Az önkéntes feliratkozás bármikor megszüntethető lolaverzum@gmail.com e-mail címen való írásos kérést követően.

1.6 Kijelentjük, hogy mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény előírásait maradéktalanul betartva fogjuk a T. Honlaplátogató adatait kezelni és nyilvántartani. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatkezelés érdekében a megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrizzük és biztosítjuk az on-line módon gyűjtött információt, így védve a böngésző felhasználó adatait.

X.1 A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar Polgári Törvénykönyv, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

X.2 A szerződés a felek között a jelentkezéssel jön létre, automatikusan visszaigazolásra kerül, aláírás nem szükséges!

X.3  Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

Felhasználási Feltételek és a Szolgáltatásokra és Termékekre vonatkozó általános szerződési feltételek

/- Lolaverzum.hu-/